Koszty kształcenia

w Szkole Muzycznej I st.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA/EGZAMIN KWALIFIKACYJNY (opłata jednorazowa)
30,00 zł

CZESNE (płatne do dnia 5-go każdego miesiąca z góry)
 

a) 6-letni cykl nauczania
za miesiące od września do czerwca - 330,00 zł/m-c
za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień - 165,00 zł/m-c

b) 4-letni cykl nauczania
za miesiące od września do czerwca - 350,00 zł/m-c
za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień - 175,00 zł/m-c


RABATY

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa przewidujemy 25% obniżkę czesnego za kształcenie drugiego dziecka.

W przypadku jednoczesnego egzaminowania rodzeństwa pobierana jest jedna opłata za egzamin wstępny.


w Szkole Muzycznej II st.

 

EGZAMIN WSTĘPNY/EGZAMIN KWALIFIKACYJNY (opłata jednorazowa)

30,00 zł


CZESNE (płatne do dnia 5-go każdego miesiąca z góry)

 

za miesiące od września do czerwca - 360,00 zł/m-c
za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień - 180,00 zł/m-c


RABATY

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa przewidujemy 25% obniżkę czesnego za kształcenie drugiego dziecka.

W przypadku jednoczesnego egzaminowania rodzeństwa pobierana jest jedna opłata za egzamin wstępny.

 

UWAGA!

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą korzystać z nauki w szkole artystycznej na warunkach dotyczących obywateli polskich, czyli otrzymują stosowną dotację z budżetu państwa, jeśli są:

1) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osobami posiadającymi ważną Kartę Polaka;
5) osobami, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osobami, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
7) osobami posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany;
7a) osobami, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;
8) osobami, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
9) osobami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
11) osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy;
12) członkami rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
13) osobami, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W pozostałych przypadkach osoby niebędące obywatelami polskimi mogą korzystać z nauki w szkole artystycznej tylko:

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) na warunkach odpłatności, przy czym wysokość odpłatności na korzystanie z nauki oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący szkołę, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość tej odpłatności w skali miesięcznej została ustalona na następującym poziomie:

szkoła muzyczna I stopnia - cykl 4-letni: za miesiące od września do czerwca - 450 zł/m-c, lipiec-sierpień - 225 zł/m-c

szkoła muzyczna I stopnia - cykl 6-letni: za miesiące od września do czerwca - 430 zł/m-c, lipiec-sierpień - 215 zł/m-c

szkoła muzyczna II stopnia - za miesiące od września do czerwca - 460 zł/m-c, lipiec-sierpień - 230 zł/m-c

 

podstawa prawna: art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)


WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU
10 zł - opłata za 1 miesiąc

Pobierz blankiet wpłaty

PDF DOC

 

NR KONTA:


Szkoła Muzyczna I i II st.

im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469